Penghargaan Assignment Kolej Ptpl


PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnakan tugasan bagi subjek Tamadun Asia dan Tamadun Islam ( TITAS ) ini. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, kami telah memperoleh pelbagai pengalaman sama ada pahit mahupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup kami sebagai seorang pelajar. Pengalaman yang kami perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini mungkin hanya akan datang sekali sahaja dalam hidup kami.
Justeru itu, kami juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci lagi berkaitan tugasan ini iaitu “Impak negatif dan positif pengaruh Barat terhadap tamadun Islam, Cina dan India”. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah kami iaitu, Dr. Amini Amir Abdullah kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang menjalankan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu kami dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini.
Oleh itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga kami yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.
Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah anda hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Sekian, terima kasih.

 

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan kerana denganlimpah dan kurnianya, kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Bahasa Melayu 1 yang inidengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kami juga inginmengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ruziman Bin Omar selaku pensyarahBahasa Melayu 1, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan sertaberkongsi maklumat dalam membantu kami menyiapkan kerja kursus pendek ini.Selain itu, kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepadapihak Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sarawak, Miri atas kemudahan yangtelah disediakan kepada para guru pelatih seperti kemudahan pusat sumber bagimendapatkan buku rujukan yang berkaitan dengan tugasan dan kemudahan

Wifi 

bagimemudahkan kami untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dangan kerja kursusini.Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulankami atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan serta sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus pendek ini.Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakansekelas kerana sudi memberi tunjuk ajar dan dorongan serta berkongsi maklumat dantidak lokek dalam menyalurkan pandangan dan maklumat yang sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus ini.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *