Rozprawka Typu Discursive Essay

Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie zaawansowanym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay

Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.

Opublikowane przez Adam Czapelski

PISZ


Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych. Dowiedzmy się, jak napisać rozprawkę w języku angielskim na zaawansowanym poziomie.

Rozprawka w języku angielskim - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay

Wyróżniamy cztery rodzaje rozprawki:

  • taką, w której wyrażamy swoją opinię (opinion essay),
  • rozprawkę argumentatywną (for and against essay),
  • rozprawkę, w której proponujemy rozwiązanie problemu (providing solutions to problems essay),
  • dyskurs (discursive essay).

Dwa pierwsze rodzaje są bardzo często spotykane na maturze, a zasady ich pisania nie różnią się zbytnio nawet na wyższych szczeblach edukacji językowej (poza zwiększonym limitem słów oraz wymogiem użycia bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych). Możesz o nich przeczytać tutaj.

My zajmiemy się dwoma pozostałymi typami rozprawek. Esej, w którym zaproponujemy rozwiązane problemu, ma na celu zaprezentowanie naszych sugestii na określony problem. Co ważne, nie ograniczamy się w nim do podania jedynie możliwych sposobów jego rozwiązania, lecz również antycypowane rezultaty.

Praca taka ma trzy części – wstęp, rozwinięcie, oraz zakończenie. We wstępie prezentujemy problem, wraz informacją, dlaczego on zaistniał. W rozwinięciu dokonujemy przedstawienia możliwych dla niego rozwiązań, natomiast w zakończeniu streszczamy naszą opinię.

Kolejnym rodzajem eseju jest dyskurs. Jest to bardzo ciekawa forma, w której ograniczamy się do prezentacji różnych aspektów omawianego przez nas problemu, bez wyrażania naszej opinii na jego temat. To czytelnik na podstawie naszej pracy ma zająć stanowisko w opisywanej sprawie.

Wstęp posłuży nam do przedstawienia tematu wypowiedzi, rozwinięcie do nakreślenia różnych aspektów problemu, a także skonfrontowania argumentów, czyli przedstawienia przeciwstawnych – podobnie jak w rozprawce typu for and against. Zakończenie to idealnie miejsce na skomentowanie poruszanego w pracy problemu. Opcjonalnie w tej części możemy również przedstawić swoją opinię.

Na tym etapie nauki języka angielskiego wymaga się od nas prezentowania bardziej złożonych myśli i słownictwa. Ważnym jest, by nie przedstawiać idei oczywistych i nadużywanych w dzisiejszych czasach, chodzi zatem o poruszenie nieoczywistych aspektów. Dla przykładu, w rozprawce o zanieczyszczeniu środowiska, postarajmy się unikać wyrażeń typu Pollution has been a big issue for years. Zdecydowanie lepsze wrażenie wywołamy poruszając przykładowo aspekt Little has been realised about how detrimental pollution can be to the economy.

Przydatne zwroty

Jak doskonale wiemy, dobrze napisana rozprawka to również użycie dobrych zwrotów i wyrażeń. Oto przykłady:

Scientists/researchers/some suggest that ... – Naukowcy/badacze/niektórzy sugerują, że ...

First of all, ... – Po pierwsze, ...

What seems to be ... – Co wydaje się być ...

As a consequence, ... – W rezultacie, ...

Another point is that ... – Kolejnym punktem/aspektem jest to, że ...

Otherwise, ... – W przeciwnym razie/wypadku, ...

Needless to say, ... – Nie trzeba dodawać, że ...

An example worth mentioning is ... – Przykładem wartym wspomnienia jest ...

Finally, ... – Wreszcie, ...

Nevertheless, ... – Tyle niemniej, ...

Taking everything into consideration, ... – Biorąc wszystko to pod uwagę, ...

Przykładowa rozprawka - providing solutions to problems essay

Do prezentacji, jak jedna z takich rozprawek powinna wyglądać, wybraliśmy esej, w którym zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Temat: W jaki sposób możemy zwalczyć chuliganizm na meczach piłki nożnej?

    Football hooliganism has been fought with for several decades in a number of countries. Many of these have struggled with it; some have successfully got rid of it, while some are still doing their best to prevent hooligans from starting another riot. Where this issue stems from is a bit of a mystery. Some suggest that it is a part of football culture, while others argue that it is a cultural phenomenon. What could be done in order to remedy the situation?
    We shall take a look at what the countries that have successfully battled against hooliganism have done in order to prevent it from happening ever again. What would seem to be the best solution to this problem is introducing severe penalties for those who break the law. Stadium bans are one of the options, yet these will only prove effective against true football lovers, who hardly ever take parts in such riots. Regular hooligans would not care if they were banned from entering a match of some football team.
    Another solution would be a different form of penalty – a financial one. Hooligans most certainly can be tracked, and if we can prove that such a person has done something wrong, which, having broken a seat, they have, we can order them to pay for the damage they have done. Otherwise, a vision of prison or arrest should at least encourage them to never do it again.
    Finally, there is a prospective solution in the form of letting the public see the picture of a hooligan on giant billboards or advertisements. Trying to fight the issue this way, a culprit would be publicly known, and the person themselves would feel at least embarrassed seeing their picture with a humiliating description on a public advertising space.
    To conclude, football hooliganism has been, and in some areas still is a major problem today's football world is facing. We should try to remedy the problem while we can; there are many ways to doing so, and following into the footsteps of those, who have successfully got rid of it, is perhaps our best bet.

 

Nie zapomnij odwiedzić naszego słowniczka zwrotów i bogatej bazy idiomów, które okażą się cenne w trakcie pisania rozprawki.

Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy
Pisanie po angielsku - writing - esej 'za i przeciw' - ('For and against' essay)


Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych. 


    Esej 'za i przeciw' jest typem wypracowania argumentacyjnego (argumentative essay), w którym przytaczane są argumenty 'za i przeciw' związane z danym problemem lub zagadnieniem np:

Zalety i wady meszkania w wielkim mieście.

Zalety i wady posiadania komputera.
       

    Prawidłowo skonstruowany esej powinien zawierać następujące elementy:

Wstęp (introduction), w którym zawarty jest problem na temat którego esej jest pisany. Ważne jest aby we wstępie nie była zawarta osobista opinia autora.

Część główna (main body) czyli część zawierająca argumenty za i przeciw

Zakończenie (conclusion) zawierające podsumowanie, opinie autora oraz konkluzję.

    Esej powinien być pisany językiem formalnym np. brak skrótów lub kolokwializmów.

    Argumenty powinny zawierać uzasadnienie wraz z przykładami np. statystyki potwierdzające dany fakt lub opinie fachowowców i autorytetów z danej dziedziny.


Budowa:


Paragraf 1

Informacja jakiego problemu dotyczy praca, krótkie wprowadzenie do tematu np:

Have you ever imegined your life without computers. They are very useful but they may also bring some problems in our life or development. Let's discuss advanteges and disadvantages of using them. -  

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie  życie bez komputerów.  Są one bardzo użyteczne ale mogą także nastręczać problemów w naszym życiu lub rozwoju. Przedyskutujmy zalety i wady korzystania z nich.Paragraf 2:

Argumenty 'za' (arguments 'for')

Jak wprowadzać argumenty:

First of all... - przede wszystkim
To start with... - zaczynając od
One major advantage... - pierwszą główną zaletą
Firstly... - najpierw

Paragraf  3:

Argumenty 'przeciw' (arguments 'against')

Jak wprowadzać argumenty:

There are also some drawbacks of... - Mamy także pewne wady...
One the other hand... - z drugiej strony

First of all... - przede wszystkim
To start with... - zaczynając od
One major advantage... - pierwszą główną zaletą
Firstly... - najpierw


Ilość argumentów zależy od koncepcji autora.


Paragrał końcowy:

Podsumowanie tematu + własna opinia

Jak zacząć podsumowanie:

To sum up... - podsumowując

+ inne o podobnym znaczeniu:

All in all.. -
On the whole... -
All things considered... -
In conclusion... - 
Przykład eseju:

    Nowadays, most people live in big cities. People who live in a town think that it is a perfect place to live. There are also people, who live in a village and they are sure that they wouldn't live in a city. Let’s look at advantages and disadvantages of living in a big city.

   First of all, a big city life is very attractive. People can  go to pubs, shops, or to the cinema any time they want. In the city  everything is nearby.
  Moreover, finding a good job is easier and  children have  better choice of schools or studies. In small towns or villages people have worse possibility of education and self-development, and finally worse prospects connected with their job.

   Living in a big city has also some cons.
   To start with, big cities have huge traffic jams  and walking alone at night is not safety because of mugging.
   What is more, there are always  noise, fumes and polluted air.

   I think we should choose living in the big city or in the small village personally. Our choice depends on our life prospects and idea for our future.


Tłumaczenie:

    Obecnie większość ludzi mieszka w dużych miastach. Ludzie mieszkający w mieście myślą, że jest to idealne miejsce to życia. Jednakże są też ludzie, którzy mieszkają na wsi i są pewni, że nie byliby w stanie mieszkać w dużym mieście. Spójrzmy na zalety zalety i wady mieszkania w dużym mieście.

    Przede wszystkim życie w dużym mieście jest bardzo atrakcyjne. Ludzie mogą chodzić to pubów, sklepów lub kina kiedy tylko chcą. W mieście wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
    Co więcej znalezienie dobrej pracy jest łatwiejsze a dzieci mają lepszy wybór szkół lub studiów. W małych miasteczkach lub na wsiach ludzie mają mniejszą sposobność nauki i własnego rozwoju a ostatecznie gorsze perspektywy związane z pracą.

     Mieszkanie w dużym mieście ma także pewne minusy.
    Przede wszystkim (zaczynając od) duże miasta mają ogromne korki a chodzenie samotnie w nocy nie jest bezpieczne z powodu napadów.
    Co więcej jest tam także hałas, spaliny i zanieczyszczone powietrze.

    Myślę, że to czy mieszkamy w dużym mieście czy na wsi poninno być osobistym wyborem każdego z nas. Nasz wybór zależy od naszych życiowych perspektyw lub pomysłu na naszą przyszłość.

Zobacz także prace nadesłane przez uczniów

Powrót na stronę z formami pisemnymi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *